“WSJO Uczelnią równych szans”

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A023/20 realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, ul. Różana 17a, 61-577 Poznań.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost dostępności w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz dostosowanie oferty Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 5 obszarach:

 • Architektura
 • Technologie wspierające
 • Wsparcie edukacyjne
 • Struktura organizacyjna i procedury
 • Szkolenie dla kadry WSJO
Architektura

Aby Uczelnia stała się bardziej przyjazna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, budynek WSJO zostanie dostosowany do ich potrzeb poprzez niwelowanie barier architektonicznych.

Technologie wspierające

Aby zwiększyć dostępność Uczelnia planuje zakup i wdrożenie specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz organizację szkoleń dla kadry administracyjnej i dydaktycznej z zakresu ich obsługi.ch narzędzi informatycznych oraz organizację szkoleń dla kadry administracyjnej i dydaktycznej z zakresu ich obsługi.

Wsparcie edukacyjne

Obszar obejmie działania związane z szeroko pojętym wsparciem edukacyjnym, uwzględniającym osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Przykładowe działania: wdrożenie metodyki nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz zakup urządzeń tyfloinformatycznych i wyposażenie biblioteki w specjalistyczny sprzęt komputerowy.

Struktura organizacyjna i procedury

W ramach tego obszaru zostaną podjęte m.in. działa takie jak: utworzenie w strukturze Uczelni Biura Osób z Niepełnosprawnościami; powołanie Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, modyfikacja aktów prawnych obowiązujących na Uczelni, opracowanie wieloletniej Strategii Dostępności oraz wizyty studyjne w uczelniach i organizacjach zajmujących się dostępnością.

Szkolenie dla kadry WSJO

W ramach tego zadania planowana jest realizacja szkoleń dla kadry zarządzającej, administracyjnej oraz dydaktycznej WSJO prowadzących do podniesienia kompetencji w zakresie edukacji

DZIAŁANIA AKTUALNIE REALIZOWANE

HARMONOGRAM WSPARCIA

Ścieżka MINI na rok 2021 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PROCEDURY

 1. Zatrudnienie i powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami: cały okres trwania Projektu
 2. Powołanie Biura Osób Niepełnosprawnych: styczeń – kwiecień 2021 r.
 3. Zatrudnienie pracownika Biura Osób Niepełnosprawnych: cały okres trwania Projektu
 4. Zatrudnienie zespołu do opracowania i modyfikacji aktów prawnych Uczelni: luty – wrzesień 2021 r.

ARCHITEKTURA

 1. Remont, dostosowanie pomieszczenia Biura Osób z Niepełnosprawnościami: styczeń – listopad 2021 r. Remont toalety: styczeń – listopad 2021 r.
 2. Zakup i montaż trzech platform-podnośników pionowych: styczeń – listopad 2021 r.
 3. Montaż kontrastowej taśmy ostrzegawczej na krawędź schodów oraz zakup i montaż płytek przed schody dla osób niewidomych: styczeń – listopad 2021 r.

TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE

 1. Opracowanie strony Biura Osób z Niepełnosprawnościami: styczeń – listopad 2021 r.

RODZAJE WSPARCIA EDUKACYJNEGO

 1. Zatrudnienie zespołu do opracowania metodyki nauczania języków obcych: luty – listopad 2021 r.
 2. Zakup urządzeń – linijka brajlowska, drukarka brajlowska, biurka z regulacją wysokości, fotele biurowe z możliwością regulacji: styczeń – czerwiec 2021 r.
 3. Zakup systemu rejestracji i strumieniowania wykładów: styczeń – czerwiec 2021 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 4 416 404, 87 zł

w tym ze środków europejskich: 3 837 272, 50 zł

z dotacji celowej: 578 132, 37 zł

wkład własny wynosi: 136 600, 00 zł

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Folder informacyjny

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro projektów Wyższej Szkoły Języków Obcych

Pokój 007

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul. Różana 17A, 61-577

Poznań

Skip to content