„WSJO Uczelnią równych szans”

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A023/20 realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, ul. Różana 17a, 61-577 Poznań.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost dostępności w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz dostosowanie oferty Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 5 obszarach:

 • Architektura
 • Technologie wspierające
 • Wsparcie edukacyjne
 • Struktura organizacyjna i procedury
 • Szkolenie dla kadry WSJO
Architektura

Aby Uczelnia stała się bardziej przyjazna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, budynek WSJO zostanie dostosowany do ich potrzeb poprzez niwelowanie barier architektonicznych.

Technologie wspierające

Aby zwiększyć dostępność Uczelnia planuje zakup i wdrożenie specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz organizację szkoleń dla kadry administracyjnej i dydaktycznej z zakresu ich obsługi.ch narzędzi informatycznych oraz organizację szkoleń dla kadry administracyjnej i dydaktycznej z zakresu ich obsługi.

Wsparcie edukacyjne

Obszar obejmie działania związane z szeroko pojętym wsparciem edukacyjnym, uwzględniającym osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Przykładowe działania: wdrożenie metodyki nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz zakup urządzeń tyfloinformatycznych i wyposażenie biblioteki w specjalistyczny sprzęt komputerowy.

Struktura organizacyjna i procedury

W ramach tego obszaru zostaną podjęte m.in. działa takie jak: utworzenie w strukturze Uczelni Biura Osób z Niepełnosprawnościami; powołanie Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, modyfikacja aktów prawnych obowiązujących na Uczelni, opracowanie wieloletniej Strategii Dostępności oraz wizyty studyjne w uczelniach i organizacjach zajmujących się dostępnością.

Szkolenie dla kadry WSJO

W ramach tego zadania planowana jest realizacja szkoleń dla kadry zarządzającej, administracyjnej oraz dydaktycznej WSJO prowadzących do podniesienia kompetencji w zakresie edukacji

DZIAŁANIA AKTUALNIE REALIZOWANE

HARMONOGRAM WSPARCIA

Ścieżka MINI i MIDI na rok 2022/2023 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PROCEDURY

 1. Zatrudnienie pracownika Biura Osób Niepełnosprawnych: cały okres trwania Projektu;
 2. Powołanie zespołu opracowującego wieloletnią Strategię Dostępności (dokument o charakterze planistycznych, obejmujący wszystkie aspekty funkcjonowania WSJO: dydaktyczny, infrastrukturalny oraz organizacyjny).
 3. Wizyty studyjne w uczelniach i organizacjach zajmujących się dostępnością, celem podnoszenia kompetencji, poznania dobrych praktyk, zdobycia wiedzy praktycznej niezbędnej w procesie budowania dostępnej uczelni. W dwudniowych wizytach wezmą udział pracownik BON oraz Pełnomocnik Rektora ds. OzN.

ARCHITEKTURA

 1. Zakup oraz instalacja taśm kontrastowych na schody oraz płytek przed schody dla osób niewidomych.
 2. Zakup oraz instalacja tabliczek na drzwi oraz ściany dla osób niedowidzących i niewidomych.

TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE

 1. Zakup i wdrożenie Platformy Językowej, która umożliwi OzN nieograniczony dostęp do nauki języka obcego w każdym miejscu i czasie, możliwość wyboru poziomu zaawansowania, dostęp do bazy szkoleń, plików video z udziałem native speakerów oraz szerokiej gamy multimedialnych ćwiczeń.
 2. Zakup i wdrożenie Systemu Bibliotecznego zwiększającego możliwości swobodnego przeszukiwania zbiorów cyfrowych oraz katalogu bibliotecznego dla osób OzN. System pozwoli na przegląd zbiorów oraz korzystanie z materiałów edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie oraz będzie zintegrowany z narzędziami umożliwiającymi asystę tłumacza migowego.
 3. Zakup i wdrożenie Systemu e-wnioski wspierającego proces wymiany informacji pomiędzy studentami z niepełnosprawnościami a Uczelnią za pomocą dowolnego urządzenia (tabletu, komputera, telefonu komórkowego.
 4. Realizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej WSJO dot. obsługi technologii wspierających (cyfrowe):

 • Szkolenie dla kadry dydaktycznej „Wykorzystanie funkcjonalności Platformy Językowej” w wymiarze 24h, w którym weźmie udział 10 osób.

data: 13 – 16.12.2022 r.


 • Szkolenie dla administratorów „Wykorzystanie funkcjonalności systemów; platforma językowa, system biblioteczny, system obiegu dokumentów” w wymiarze 16 h, w którym wezmą udział 4 osoby.

data: grudzień 2022 r. – kwiecień 2023 r.

 • Szkolenie dla kadry administracyjnej „Wykorzystanie funkcjonalności systemu bibliotecznego” w wymiarze 24 h, w którym wezmą udział 4 osoby.

data: I kwartał 2023 r.

 • Szkolenie dla kadry administracyjnej „Wykorzystanie funkcjonalności systemu e-usługi” w wymiarze 24 h, w którym weźmie udział 8 osób.

data: I kwartał 2023 r.RODZAJE WSPARCIA EDUKACYJNEGO

 1. Zatrudnienie zespołu do przygotowania materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych zapewniających dostęp do nauki dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Materiały w formie zapewniającej pełny dostęp dla osób z różnymi niepełnosprawnościami będą zawierały oprócz wskazówek dydaktycznych, przykładowe ćwiczenia, które będzie można wykorzystać w pracy z OzN.      
 2. Wyposażenie biblioteki w specjalistyczny sprzęt komputerowy m.in.: klawiatury z kontrastowymi, dużymi klawiszami z regulacją prędkości mówienia, oprogramowania powiększająco-udźwiękawiającego dla osób niedowidzących, słuchawek umożliwiających korzystania z programu powiększająco-udźwiękawiającego oraz audiobooków, stacjonarnego powiększalnika ekranowego, myszki BigTrack –umożliwiającej OzN poruszanie kursorem po ekranie monitora.       
 3. Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby wypożyczania go studentom z niepełnosprawnościami m.in.: dyktafon, laptopy konwergentne.

SZKOLENIA PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Szkolenie dla kadry kierowniczej oraz Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami oraz osoby zatrudnionej w BON „Obsługa studenta z niepełnosprawnością”

 • data: 14.04.2021 r. – 21.04.2021 r. – 8h;

Szkolenie dla kadry administracyjnej i dydaktycznej „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”

 • data:

I grupa 28 – 29.06.2022 r. – 6h;

II grupa 08-09.11.2022 r. – 6h;

Szkolenie dla kadry administracyjnej i dydaktycznej „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnościami” .

 • data:

I grupa 28 – 29.06.2022 r. – 6h;

II grupa 28.10 – 04.11.2022 r. – 6h;

Szkolenie dla kadry dydaktycznej „Edukacja włączająca”.

 • data:

I grupa 17 – 24.11.2022 r. – 8h;

II grupa 01 – 08.12.2022 r. 8h;


DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 4 416 404, 87 zł

w tym ze środków europejskich: 3 837 272, 50 zł

z dotacji celowej: 578 132, 37 zł

wkład własny wynosi: 136 600, 00 zł

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Folder informacyjny

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro projektów Wyższej Szkoły Języków Obcych

Pokój 007

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul. Różana 17A, 61-577

Poznań

Skip to content